• വാർത്തകൾ

ഹാർട്ട് കെയർ

ഹാർട്ട് കെയർ

ലോകത്തിലെ പല വ്യവസായങ്ങളിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പിശക് സഹിഷ്ണുത നിരക്ക് മെഡിക്കൽ വ്യവസായത്തിലുണ്ട്, കൂടാതെ ഓരോ ലിങ്കിന്റെയും പ്രവർത്തന തീവ്രതയും സങ്കീർണ്ണതയും വളരെ ഉയർന്നതാണ്.മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും മൊബൈൽ ടെർമിനൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന്, നഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനുകൾ, ഡോക്ടർ സ്റ്റേഷനുകൾ, ഫാർമസികൾ, മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ എന്നിവയിൽ മെഡിക്കൽ പിശകുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയകൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. മെഡിക്കൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പുതിയ ചൈതന്യം കുത്തിവയ്ക്കുക

ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ

അപേക്ഷകൾ

1. രോഗിയുടെ അവശ്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു

2. മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും ട്രാക്ക് ചെയ്യുക

3. രോഗിയുടെ സുപ്രധാന അടയാളങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലും വിശകലനവും.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ

മെഡിക്കൽ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് പി‌ഡി‌എയും ബാർ‌കോഡും ഉപയോഗിച്ച്, ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്‌സുമാർക്കും ഒരു രോഗിയെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനും ആരോഗ്യപരിപാലന പ്രക്രിയയിൽ ആ രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് തൽക്ഷണ ആക്‌സസ് നേടാനും കഴിയും, പ്രവർത്തന തീവ്രത ലഘൂകരിക്കാനും പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും പിശക് നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും കഴിയും.